Български | Català | Deutsch | English | Ελληνικά | Español | Français | Italiano | Nederlands | Polski | Português | Русский | Svenska | Türkçe | Українська

Ръководство за употреба

1 Въведение
2 Общ изглед
3 Въвеждане на монети
4 Преглед на монета
5 Управление на файл на колекцията
6 Отчети
7 Номенклатури
8 Настройки

1 Въведение

1.1 Описание

OpenNumismat е удобно и надеждно приложение, предназначено за колекционери на монети, за създаване на нумизматична колекция.

С OpenNumismat ще можете да създавате, организирате и управлявате собствени каталози на монети с подробни описания и снимки за всеки елемент.

OpenNumismat се разпространява напълно абсолютно безплатно. Изходният код е лицензиран под GPL-3.0 и е достъпен на адрес GitHub.

Официалният сайт се намира на адрес http://opennumismat.github.io.

1.2 Характеристики на изпълнението

OpenNumismat е базиран на библиотеката PyQt с SQLite база данни за съхранение на събраните на данни, което позволи да се постигне лекота и отзивчивост на интерфейса и междуплатформеност.

Наличен е пълен списък на използваните компоненти и библиотеки тук.

Иконите използвани в потребителския интерфейс са базирани на LED Icon Set v1.0, Soft Scraps Icons by deleket и Flag icons.

Превода на интерфейса е реализиран от ентусиасти, използващи услугата Transifex. Благодаря ви за помощта!

1.3 Разрешително

OpenNumismat is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

OpenNumismat is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

Трябва да сте получили копие от GNU General Public License заедно с OpenNumismat. Ако не, вижте https://www.gnu.org/licenses/.

2 Общ изглед

Когато стартирате програмата за първи път, основният прозорец се отваря с демонстрационна колекция:

Още екранни снимки

Основният прозорец се състои от следните основни елементи:

 1. Таблица с монети
 2. Панел с изображения
 3. Дърво
 4. Информационен панел

При натискане на някоя монета в таблицата с монети се показва подробна информация: в панела Изображение - снимки на монети, дървото се разгъва до елемента, описващ монетата, информационният панел показва всички въведени монетни данни.

Можете да създадете нова празна колекция или да редактирате демонстрационната, като въведете нови данни.

2.1 Изглед на таблица с монети

Можете да промените изгледа на таблицата с монети чрез менюто Изглед->Промяна на изгледа

2.2 Панел с подробности

Можете да превключите информационния панел към Статистика или Карта чрез менюто Изглед->Детайли

3 Въвеждане на монети

3.1 Добавяне на монета

Управлявайте своята колекция, като добавяте записи за всяка закупена, продадена или желана монета.

За да добавите нова монета, изберете Монета->Добавяне меню или натиснете клавиша Ins. След това се отваря диалоговият прозорец Нова:

Диалоговият прозорец за редактиране съдържа 7 раздела със следните полета:

 • Монета - Основни данни:
  • Наименование - описателно име на монетата (може да бъде създадено автоматично от останалите полета, като кликнете върху бутона „Генериране“);
  • Регион;
  • Държава;
  • Период - период от историята на страната или период на монетосечене;
  • Владетел;
  • Стойност;
  • Парична единица;
  • Година;
  • Монетен двор;
  • Знак на монетния двор - знакът на монетния двор;
  • Вид;
  • Серия - серия от възпоменателни монети;
  • Тема - събитие или предмет, на който е посветена възпоменателна монета.
 • Монета - Състояние (състояние на монетата от колекцията):
  • Статус - основната характеристика, която определя наличието на монета в колекцията. Статуса могат да бъдат - Демонстрационна, Наблюдавана, Притежавана, Поръчана, Продадена, Продажба, Желана, Наддаване, Липсваща, Дубликат. Статуса на монетата влияе върху наличността и съдържанието на раздела Пазар;
  • Качество - степента на износване на монетите;
  • Количество - броят дубликати или монети в ролката;
  • Формат - формат на разпространение (единична монета, комплект или ролка);
  • Състояние;
  • Съхранение - описание на физическото местоположение на монетата;
  • Баркод;
  • Оценител;
  • Дефект - описание на грешката, създадена от монетния двор;
  • Характеристики.
 • Пазар - Купува;
  • Дата;
  • Цена;
  • Платена - окончателна цена, включително комисионна;
  • Комисионна - допълнителни разходи, свързани с придобиването на монета (полето е достъпно само в прозореца за редактиране на монети). Позволено е да се въведе размерът на комисионата, както и процентът от цената (например 10%);
  • Продавач;
  • Място;
  • Информация.
 • Пазар - Продажба:
  • Дата;
  • Цена;
  • Приход - получената сума, като се вземе предвид комисионната;
  • Комисионна - допълнителни разходи, свързани с продажбата на монети (полето е достъпно само в прозореца за редактиране на монети). Позволено е да се въведе размерът на комисионата, както и процентът от цената (например 10%);
  • Купувач;
  • Място;
  • Информация.
 • Карта
 • Параметри - Параметри (физически параметри на монетата):
  • Материал;
  • Проба;
  • Тегло;
  • Диаметър;
  • Дебелина;
  • Форма;
  • Ориентация - ориентация на лицевата и обратната страна (медал, монета).
 • Параметри - Сечене (дата на пускане в обращение)
  • В обращение от;
  • Тираж;
  • Емисионен период;
  • Качество - техника на отсичане;
  • Бележка.
 • Дизайн (описание на дизайна на монети):
  • Лицева страна - изображението на лицевата страна на монетата;
  • Дизайн (лицева страна);
  • Художник (лицевата страна);
  • Гравьор (лицева страна);
  • Цвят (лицева страна);
  • Обратна страна - изображението на обратната страна на монетата;
  • Дизайн (обратна страна);
  • Художник (обратна страна);
  • Гравьор (обратна страна);
  • Цвят (обратна страна);
  • Гурт - изображението на гурт-а;
  • Вид (на гурт-а);
  • Надпис (на гурт-а);
  • Тема - описание на темата или събитието, на което е посветена монетата или нейния дизайн;
 • Класификация:
  • 1#, 2#, 3#, 4# - номера на версии на монетата в каталози;
  • Рядкост;
  • Fine - приблизителната цена на монета в състояние F-12, F-15;
  • VF - приблизителната цена на монета в състояние VF-20, VF-25, VF-30, VF-35;
  • XF - приблизителната цена на монета в състояние EF-40, XF-45;
  • UNC - приблизителната цена на монета в състояние MS-60 и повече;
  • Вариация, лицева страна, обратна страна, гурт - кратко описание на разновидността на монетата, нейната лицева страна, обратна страна и гурт;
  • URL адрес - уеб-връзка към информация за монетата или към файл на диска.
 • Изображения:
  • Снимка 1, снимка 2, снимка 3, снимка 4, снимка 5, снимка 6 - шест допълнителни снимки/изображения. Можете да добавите конкретно заглавие за снимката, като щракнете двукратно върху заглавието на снимката или щракнете с десния бутон върху снимката.
 • Системни (не може да се редактират, може да се показва само в таблицата с монети):
  • ID - уникален номер на монетата в колекцията;
  • Позиция - ред за сортиране по подразбиране в Таблицата с монети;
  • Създаден на - датата, на която е създаден записа на монетата;
  • Актуализиран на - датата на последната редакция на монетата;
  • Изображение - оптимизирано изображение на лицевата и обратната на монетата за извеждане в Таблицата на монетите.

За някои полета стойностите могат да бъдат получени от номенклатурите (вижте 7):

В диалоговия прозорец за настройки можете да премахнете някои от неизползваните полета (вижте 8).

Някои полета (като стойност, година, количество, цена, проба, тегло, диаметър, тираж) са за въвеждане само на цифрови стойности. За да въведете стойности в разширения формат ("пр. Хр." в полето година, дроби в номиналното поле, диапазон в полето за тегло и т.н.) трябва да активирате Свободен формат в цифровите полета в диалоговия прозорец Настройки.

Текстови полета (като тема, характеристики, описание, бележка) поддържат връзки:

За поставяне на връзка към локален файл можете да плъзнете и пуснете или да копирате и поставите файл в текстово поле в диалоговия прозорец Редакция.

3.1.1 Редактиране на изображения

Програмата поддържа до 7 изображения от всяка монета.

Поддържат се следните формати на изображения: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, WEBP, JPEG2000, PBM, PGM, PPM, XBM, XPM. Изображенията се записват във формат JPEG. Големите изображения се компресират, така че максималната страна да не надвишава 1024 пиксела (можете да го промените в диалоговия прозорец Настройки).
За да вмъкнете или промените изображение, щракнете с десния бутон върху полето и изберете от падащото меню една от възможните опции:

 • Зареждане... - избиране на изображение от файл на диска;
 • Запиши като... - запазване на изображението във файл на диска;
 • Преименуване... - задаване на уникално име на изображението, което ще бъде показано в подсказката на панела с изображения (вижте 4.2);
 • Размяна с - разменя на два изображения;
 • Постави - поставя изображение от клипборда (може да бъде графичен файл, изображение, копирано от редактор на изображения или уеб връзка);
 • Копирай - копира изображението в клипборда за по-късно поставяне в редактора на изображения;
 • Изтриване - изтрива текущото изображение.

Двойното щракване върху полето за изображение отваря прозорец за избор на файл, ако изображението все още не е записано, или отваря изображението с програмата по подразбиране за преглед на изображения настроена в операционната система.

Изображението на монетата в таблицата с монети се генерира автоматично от изображенията на лицевата и обратната страна на монетата.

3.2 Редактиране на монета

За да редактирате данните за монетата, трябва да щракнете два пъти върху желаната монета, да щракнете с десния бутон на мишката върху желаната монета и да изберете Редактиране..., да изберете монетата и да натиснете клавиша Enter или да изберете менюто Монета->Редактиране.... След това ще се отвори диалоговият прозорец Редактиране, описан в 3.1.

3.3 Клониране на монети

За бързо добавяне на подобна монета можете да използвате клониране. За целта кликнете с десния бутон върху вече запаметена монетата и изберете "Клониране". Прозорецът за редактиране, изпълнен с информация за новата монета, ще се отвори и остава само да редактирайте различната информация от клонираната монета.

Можете също така да копирате (с Ctrl+Ins или Ctrl+C) съществуващата монета и да я поставите (с натискане на Shift+Ins или Ctrl+V) - ще се отвори и диалоговият прозорец Редактиране.
Копирана монета или група монети (вж. по-долу) може да се вмъкне в приложение на трета страна (например MS Excel или Notepad). В този случай при вмъкване в приложение на трета страна ще се копират само текстови полета (без изображения).

Можете също да добавите нова монета с предварително попълнени полета от дървото. За да направите това, щракнете с десния бутон върху елемента Добавяне на монета.... В отворения диалог за редактиране ще бъдат попълнени всички общи полета за монети, съответстващи на този елемент.

3.4 Редактиране на няколко монети

Понякога трябва да смените няколко полета наведнъж за няколко монети. За да направите това, изберете необходимите монети (за да изберете няколко монети, използвайте щракването с натиснат клавиш Shift или Ctrl, за да изберете всички монети, натиснете Ctrl+A), щракнете с десния бутон върху избраната група монети и изберете от менюто Групова редакция... или Монета->Редакция....
В отворения диалогов прозорец Редактиране ще бъдат попълнени всички съвпадащи полета за избраната група монети. Всяко поле ще има квадратче за отметка, което позволява или отказва прилагането на стойността на полето към цялата група монети при записване:

Също така груповото редактиране е достъпно от дървото - щракнете с десния бутон върху елемента на дървото и изберете Редакция на монети....

3.5 Премахването

Можете да премахвате монети от колекцията една по една или по група. За да изтриете, изберете от менюто Монета->Изтриване , щракнете с десния бутон върху избраната монета или група монети и изберете Изтриване или натиснете клавиша Del.

Премахнатите монети се премахват наведнъж от колекцията и не могат да бъдат възстановени - бъдете внимателни.

4 Преглед на монети

4.1 Таблица с монети

Таблицата с монетите е централният елемент на приложението, служи за показване на данните за монетите според избраните в настройките.

Броят и местоположението на полетата могат да бъдат зададени от меню Списък->Избор на колони... или като щракнете с десния бутон върху заглавката на таблицата и изберете Избор на колони....

В отворения диалогов прозорец е необходимо да маркирате полетата, които ви интересуват. Преместването на имената на полетата с мишката може да промени местоположението на полетата едно спрямо друго. Можете също така да плъзгате заглавията на полетата директно в таблицата с монетите. Щракването върху заглавието на полето подрежда таблицата в зависимост от избраното поле.

Можете да контролирате ширината на колона в таблица, като разширите границата на заглавието на колоната с мишката или като щракнете с десния бутон върху заглавката и изберете Регулиране на размера.

4.2 Панел с изображения

На този панел се показват изображения, свързани с монетата. В долната част на панела има квадратчета за отметка, които ви позволяват да контролирате броя на едновременно показваните изображения.
Двойното щракване отваря изображението в стандартната програма за преглед на изображения на вашата операционна система. Когато поставите курсора на мишката върху дадено изображение, се показва уникалното име на изображението, ако то е било посочено при редактирането на монетата.

4.3 Филтър

Използвайки менюто в заглавията на колоните на таблицата, можете да филтрирате монетите по стойността на полетата.

Менюто Филтър съдържа всички стойности на колоната. Маркираните стойности ще бъдат показани, а останалите ще бъдат скрити. За да маркирате всички елементи или да премахнете маркировките от всички стойности, изберете (Всички). В горната част на менюто се намира поле, което ви позволява да филтрирате стойностите от менюто.

За да нулирате всички филтри в текущия списък, щракнете върху бутона Изчистване на всички филтри от лентата с инструменти:

4.4 Дърво

Дървото от лявата страна на прозореца на приложението ви позволява да групирате монетите по стойностите на полета. Когато избирате елемент от дърво, монетите, съответстващи на избраната стойност, се показват в таблицата.

За да персонализирате дървото, щракнете с десния бутон върху елемента на дървото и изберете Персонализиране на дървото...:

В отворения диалогов прозорец можете да променяте структурата на дървото, като плъзгате елементите с мишката. Елементите, които са плъзнати отдясно наляво, се добавят в края на дървото. При плъзгане отляво надясно елементите се премахват от дървото. За да обедините две полета (например стойност + парична единица), , задръжте натиснат клавиша Ctrl, докато влачите.

4.5 Списъци

Списъкът ви позволява да имате няколко независими изгледа на колекция. Всеки списък съхранява свои собствени настройки за полета, колони, филтри и дърво. Това позволява списъците да се използват като постоянни филтри.

Добавете нов списък, като щракнете върху менюто Списък->Нов... или като щракнете два пъти върху панела със списъци (от празното място до заглавията на съществуващите списъци) и въведете името на новия списък. Можете също така да създадете копие на съществуващ списък, като щракнете с десния бутон на мишката върху изходния списък и изберете Клониране.

Можете да промените името на списъка, като изберете от меню Списък->Преименуване... или като щракнете с десния бутон върху заглавието на списъка и изберете Преименуване....

Затворените списъци не се изтриват и са налични от меню Списък->Отваряне. За да изтриете за постоянно частни списъци, изберете от меню Списък->Отваряне->Премахнете всички.

4.6 Лента за състоянието

В долната част на прозореца на приложението има лента за състоянието, показваща името и пътя към колекционния файл, общия брой монети в колекцията и в текущата таблица с монети, броя на монети в избраната група.

5 Управление на файл с колекция

Файлът с колекцията е файл с разширението .db и съхранява всички данни за колекцията, включително изображения, различни от номенклатурата (вижте 7). Можете да го копирате, премествате, изтривате и преименувате с помощта на вашата операционна система.

5.1 Създаване/Отваряне

За да създадете нова колекция, изберете менюто Файл->Нова.... В диалоговия прозорец, който се отваря, изберете местоположението и името на новия файл за колекция.

За да отворите съществуващ файл на колекция, изберете от менюто Файл->Отваряне... и изберете желания файл. Можете също така да асоциирате файловете на колекциите (например, ако изберете съответната опция при инсталирането на приложението) и да ги отваряте автоматично при "извикване" от файловия мениджър.
В менюто Файл се показват до 5 наскоро отворени колекции, достъпни за бързо отваряне.

5.2 Резервно копие

За да се предотврати загубата на данни от колекцията поради хардуерен, софтуерен или човешки грешки, както и работата на злонамерени програми, се препоръчва да се направи резервно копие. За да създадете резервно копие на колекцията, изберете менюто Файл->Резервно копие. Това ще създаде копие на текущата колекция с добавени дата и час (например demo_171025115112.db за копието, направено в 11:51:12 ч. на 25.10.2017 г.) в директорията, посочена в настройките. За да възстановите данните, просто преименувайте архивния файл, като изтриете времевия печат. Можете също така да копирате файла на колекцията, като използвате операционната си система.

Бележка: Препоръчително е да съхранявате резервни копия на физически носител, различен от работния. Изборът на облачно хранилище, като Dropbox, може да бъде добър вариант. Също така е важно да правите резервни копия редовно, преди или след извършване на голям брой промени (виж 8.4).

5.3 Vacuum

С оглед на особеностите на реализацията на SQLite, която осигурява съхранение на колекционните данни, паметта не се освобождава автоматично, когато данните се изтрият в колекционния файл. С течение на времето това може да доведе до увеличаване на размера на колекционния файл, неговата фрагментация и забавяне на приложението. Ако е необходимо, можете да намалите размера на колекционния файл, като освободите ненужно "празно" пространство, като изберете от менюто Файл->Vacuum.

5.4 Парола

В менюто Файл->Задайте парола... можете да зададете парола, която ще се изисква при всяко отваряне на колекцията.

Забележка: Шифроването на данни не се извършва, така че защитата с парола не може да се счита за завършена.

5.4 Синхронизация

Промените, направени в множество копия на файл с колекция, могат да бъдат обединени безопасно от менюто Файл->Синхронизиране....

Най-важните свойства на синхронизиращия алгоритъм:

 • Всички нови записи ще бъдат добавени (разпознати от полето Създаден) към отворената колекция.
 • Записите с една и съща стойност на полетата ID и Създаден на ще бъдат актуализирани, когато актуализирана стойност на полето е по-малка в отворената колекция.

5.5 Импортиране

OpenNumismat ви позволява да импортирате данни от колекции, създадени в друг софтуер (MS Excel, CoinManage, Collection Studio и Tellico) или сайтовете (Colnect, Numista и uCoin.net).

За импортиране от MS Excel изберете менюто Файл->Импортиране->Excel и изберете изходния файл. След това ще се отвори диалоговият прозорец за определяне на полета с първите 10 монети от изходния файл:

6 Отчети

6.1 Генериране на отчет

Програмата поддържа генериране на отчети по шаблони. Можете да редактирате съществуващи или да създавате свои собствени шаблони за отчети.
Генерираният отчет може да бъде отпечатан или записан във формати HTML, PDF, MS Word от диалоговият прозорец за визуализация.

За да създадете отчет, трябва да изберете монетите, за които данните ще бъдат включени в отчета и да отворите диалоговия прозорец като изберете от меню Отчет->Отчет...:

В диалоговия прозорец Преглед можете да изберете шаблон на отчета (левият списък в лентата с инструменти), да управлявате режима на преглед и да отпечатате или да запишете отчета във файл в желания формат (десните бутони в лентата с инструменти).

Забележка: Диалоговият прозорец за преглед използва стара библиотека за генериране на HTML. Затова отчетите в предварителния преглед могат да бъдат повредени и да не съответстват на изгледа в съвременните браузъри. Също така той може да се срине при генериране на големи отчети (повече от 100 монети). За преглеждане и отпечатване можете да използвате функцията Бърз отчет (виж 6.2) за отваряне на отчета в браузъра.

6.2 Бърз отчет

Чрез избиране от менюто Отчет->Преглед в браузъра, можете бързо да прегледате отчета за избраните монети в HTML формат.

За бърз отчет използвайте шаблона, зададен в диалоговия прозорец Настройки като Шаблон по подразбиране.

6.3 Редактиране на шаблони

Двигателят за генериране на отчети за шаблони се базира на библиотеката с отворен код Jinja 2.

Потребителските шаблони трябва да бъдат поставени в папка Documents (обикновено C:\Users\user\Documents\OpenNumismat\templates). Всеки шаблон е в отделна подпапка, чието име се използва като име на шаблона.

Отчетите се генерират в кодировка UTF-8 и съответно шаблоните трябва да са в едно и също кодиране. Следователно, за редактиране на шаблони се препоръчва да използвате например Notepad ++.

Внимание: при изтриване, преинсталиране или актуализиране на програмата, потребителските шаблони могат да бъдат загубени. Винаги архивирайте шаблоните си, ако правите промени в тях, преди тези действия.

6.4 Примери за шаблони на отчети

Commemoratives_ByCountry

Commemoratives_ByYear

holders

6.5 Експортиране на таблицата с монети

OpenNumismat ви позволява да запишете текущата таблица с монети с всички приложени филтри и да сортирате в отделен файл в MS Excel, HTML или CSV формат (Забележка: в текущата реализация изображенията не се експортират).

Можете да експортирате таблицата с монети от менюто Отчет->Запазване на текущия списък.... В отворения диалогов прозорец изберете името на файла, необходимия формат и запишете файла.

6.6 Статистика

Също така за създаване на диаграми и изчисляване на статистически данни можете да използвате MS Excel. Копирайте монетите, които ви трябват, от OpenNumismat в MS Excel или експортирайте таблица с монети във файл на MS Excel (виж 6.5) и използвайте неговата функционалност.

6.7 Обобщение

7 Номенклатури

Номенклатурите улесняват въвеждането на данни при редактиране на монета, а също и добавяне на икони (например флагове) към показването на данните. Номенклатурите са достъпни за следните полета: регион, държава, период, владетел, парична единица, монетен двор, серия, качество, материал, форма, качество, гурт, рядкост, ориентация, вид, дефект, място (покупка или продажба).

Редактирането на номенклатури е налице от диалоговия прозорец Редактиране

или от менюто Номенклатури->Редактиране...:

Щракването с десния бутон върху елемента в директорията отваря достъп за добавяне или изтриване на иконата на елемента:

Препратките за Държава, Период, Владетел, Парична единица, Монетен двор, Серия са кръстосани препратки и актуализирането им е достъпно само ако изберете стойността на базовото поле, което съществува в препратката. Например, за да добавите нов монетен двор, първо трябва да изберете съществуваща държава.

Квадратчето за отметка Сортиране подрежда всички записи в директорията, в противен случай всички елементи ще се показват в реда, в който са въведени.

За бързо попълване на Номенклатури с въведени данни от колекцията, изберете от менюто Номенклатури->Попълване от колекцията.

По подразбиране номенклатурата се съхраняват в отделен файл с разширение .ref, който може да бъде копиран, преименуван или изтриван посредством вашата операционна система. Пътят към файла с номенклатури може да бъде посочен в диалоговия прозорец Настройки.

Също така можете да прикачите текуща номенклатура към файл на колекция. Изберете Номенклатура->Прикачване на текущата номенклатура за прикрепване или Номенклатура->Откачване на текущата номенклатура за премахване на номенклатурата от колекцията и използвайте настройките по подразбиране.

8 Настройки

Диалоговият прозорец Настройки ви позволява да конфигурирате външния вид и поведението на приложението. За да отворите диалоговия прозорец, изберете от менюто Файл->Настройки:

8.1 Полетата

Панелът Полета на диалоговия прозорец с настройки ви позволява да преименувате и премахвате част от полетата за колекция от интерфейса. В този случай само избраните полета ще бъдат показани в интерфейса на програмата, но данните ще бъдат запазени за всички полета.

8.2 Ускоряване на съхранението

SQLite базата данни има множество настройки, които влияят на скоростта и надеждността:

 • Надеждно - всички промени ще бъдат гарантирано запазени;
 • Бързо - промените могат да бъдат загубени при изключване на захранването по време на работа (препоръчва се в повечето случаи);
 • Допълнително бързо (опасно) - препоръчва се, когато извършите голям брой промени, при условие че сте направили резервно копие.

8.3 Брой снимки по подразбиране

Броя видими изображения по подразбиране в панела с изображения.

8.4 Автоматично резервно копие

Можете да активирате автоматично резервно копие. Тази функция ще направи резервно копие след промяна на определен брой записи.

8.5 Колекция

Специфични настройки на колекцията (съхраняват се за всеки колекционен файл):

Височина на изображенията в предварителен преглед:

Свободен формат в цифровите полета - дава възможност за въвеждане на стойности в разширен формат (въпросителен знак в полето Година, дроби в полето Стойност, диапазон в полето Тегло и т.н.).

Изображенията на дъното: